شماره مطلب: 2073

شرح حال روحاني ومعلم شهيد رجبعلي علمي نيك به قلم فرزند شهيد

جنگ حق وباطل هنوز هم ادامه دارد.شاید نه در سنگر وخاکریز که درقلب وذهن.درود بر آنهایی که رفتند وجان باختند ومرحبا بر آنان که دستمان را گرفتند تا راه شهداءرا گم نکنیم.
نسخه مناسب چاپ

مقالات